Óvodavezetőt keresnek Hajdúhadházon

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szivárvány Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. május 15-től 2020.július 01. -ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4. szám.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Az óvoda irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval és a többi városi intézménnyel.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: § Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

1 / 3 2015.03.31. 16:34
§ Legalább 5 év – óvodapedagógus munkakörben szerzett – szakmai gyakorlat,
§ az intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
§ magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ szakmai önéletrajz,

§ végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
§ szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
§ az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
§ nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
§ nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
§ hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Judit nyújt, 06-52-583-417 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3718/2014 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető).
Személyesen: Csáfordi Dénes polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Oktatási és Kulturális Közlöny 2015. évi 2. szám § Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
Hirdetés